صفحه اصلی کازیه و سطل اداری
کازیه

کازیه تمام فلزی سه طبقه نقره ای

کازیه تمام فلزی سه طبقه

 


کازیه تمام فلزی سه طبقه مشکی


 


کازیه تمام فلزی دو طبقه نقره ای

کازیه تمام فلزی دو طبقه

 


کازیه تمام فلزی دو طبقه مشکی


 


کازیه پلاستیکی دو طبقه مدل 1000

کازیه پلاستیکی آذران تحریرات

 


کازیه پلاستیکی سه طبقه مدل 1000


 


کازیه پلاستیکی دو طبقه مدل 3000


 


کازیه پلاستیکی سه طبقه مدل 3000


 


کازیه چوبی فلزی ساده یک طبقه

کازیه چوبی فلزی ساده یک طبقه

 


کازیه چوبی فلزی فانتزی دو طبقه

کازیه چوبی فلزی فانتزی دو طبقه

 


کازیه چوبی فلزی ساده دو طبقه

کازیه چوبی فلزی ساده دو طبقه

 


کازیه چوبی فلزی ساده سه طبقه


 


باکس پلاستیکی یا جا مجله ای ( جا کتابی ) مدل 3000
 


باکس پلاستیکی یا جا مجله ای ( جا کتابی ) مدل 1000 تک خانه و سه خانه


باکس پلاستیکی یا جا مجله ای ( جا کتابی ) پلاستیکی تک خانه و سه خانه جهت قرار دادن کتاب ، مجله ، کاتالوگ ، عکس ، فرم ها ، فاکتور ها و سایر اوراق کاغذی

 


باکس فلزی یا جا مجله ای ( جا کتابی )


 


باکس چوبی و فلزی یا جا مجله ای ( جا کتابی )


 


سطل اداری توری فلزی طوسی

سطل اداری توری فلزی طوسی

 


سطل اداری توری فلزی مشکی

سطل اداری توری فلزی مشکی

 


سطل اداری مربعی توری فلزی طوسی


 


سطل اداری مربعی توری فلزی مشکی


 


سطل اداری پلاستیکی آذران تحریرات

سطل اداری پلاستیکی آذران تحریرات

 


زیر پایی ( زیرپایی ) فلزی پلاستیکی


 


زیر پایی ( زیرپایی ) فلزی پلاستیکی مدل 3000


 


زیر پایی ( زیرپایی ) پلاستیکی مدل 1000


 


جای کیس یا پایه کیس فلزی ( زیر کیسی )


 


جای کیس یا پایه کیس پلاستیکی ( زیر کیسی )


 


جای کیس یا پایه کیس پلاستیکی ( زیر کیسی )


 


ست رومیزی پلاستیکی تک ( یک تکه )


 


فایل F3


 


فایل F6


 


فایل و کازیه مدل 388


 


فایل و کازیه مدل 389


 


هولدر فایل ( نگه دارنده پوشه آویز )


 


جای کاغذ یادداشت ( جا کاغذی )