صفحه اصلی محصولات پایه چسب

پایه چسب آفیس (Office)

پایه چسب آفیس (Office)

 


پایه چسب متوسط (KW)

پایه چسب متوسط (KW)

 


پایه چسب بزرگ (KW)

پایه چسب بزرگ (KW)

 


پایه چسب بزرگ آذران تحریرات

پایه چسب بزرگ آذران تحریرات

 


پایه چسب بزرگ نوین 1100

پایه چسب بزرگ نوین 1100

 


پایه چسب کوچک دلی (deli)

پایه چسب کوچک دلی (deli)