صفحه اصلی محصولات کپی هولدر ( نگه دارنده کاغذ )
کپی هولدر ( نگه دارنده کاغذ )

هولدر کاغذ صفحه تخت   AS-CH451-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر

 

هولدر کاغذ صفحه منحنی   AS-CH421-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر

 

هولدر کاغذ با پایه فلزی   AS-CH453-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر